fbpx

แบบสอบถามเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

เพราะเสียงของคุณมีความหมาย!

Online ถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตไปแล้ว การแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและลบสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

อย่าปล่อยให้การกลั้นแกล้งบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องปกติของสังคมไทย

1 like 1 vote ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการกลั้นแกล้งบนโลกออนไลน์ ทุกเสียงของท่านจะช่วยสะท้อนว่าเราควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้