แบบสอบถามภาพลักษณ์ของธนาคารกับปัจจัยในการเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการ

ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธนาคารยังเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการ

1 Like 1 Vote ร่วมกับ www.smartsme.co.th จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามภาพลักษณ์ของธนาคารกับปัจจัยในการเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เพื่อสะท้อนให้ทางธนาคารต่างๆได้เห็นความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบเอสเอ็มอีได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

*ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ร่วมแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ