รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562

1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชวนหาเรื่อง , Beevoice , JobBKK , Admission Premium และ Eduzones ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  4,263 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม และส่วนที่ 3 ความสนใจและการตื่นตัวทางการเมือง สรุปประเด็นได้ดังนี้

  1. คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ 18- 25 ปี
1 ควรสังกัดพรรคการเมือง ควรเป็นพลเรือน
2 ควรเป็นพลเรือน ควรสังกัดพรรคการเมือง
3 ควรมีอายุระหว่าง 40-65 ปี ควรเป็นผู้ชาย
4 ควรเป็นผู้ชาย เป็นใครก็ได้
5 เป็นใครก็ได้ ควรมีอายุระหว่าง 40-65 ปี
6 เป็นใครก็ได้ที่ สส.เลือก ควรเป็นอดีตข้าราชการ
7 เป็นใครก็ได้ที่ รัฐสภา เลือก เป็นใครก็ได้ที่ รัฐสภา เลือก
8 ควรเป็นอดีตข้าราชการ ควรเป็นผู้หญิง
9 ควรเป็นผู้หญิง เป็นใครก็ได้ที่ สส.เลือก
  1. หากมีการเลือกตั้งขณะนี้ พรรคการเมืองหรือผู้สมัครลงเลือกตั้ง สส. ที่อยู่ในใจ
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี
1 ยังไม่มี เพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ ยังไม่มี เพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ
2 มีแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนได้หากมีพรรคหรือผู้สมัครอื่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ยังไม่มี เพราะไม่ได้ติดตามข้อมูลการเลือกตั้ง
3 ยังไม่มี เพราะไม่ได้ติดตามข้อมูลการเลือกตั้ง มีแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนได้หากมีพรรคหรือผู้สมัครอื่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
4 ยังไม่มี เพราะยังไม่มีพรรคหรือผู้สมัครที่คิดว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ยังไม่มี เพราะยังไม่มีพรรคหรือผู้สมัครที่คิดว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
5 มีแล้ว และไม่เปลี่ยนใจแน่นอน มีแล้ว และไม่เปลี่ยนใจแน่นอน

 

3.ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร

  • ปัจจัยที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี
1 นโยบายของพรรค นโยบายของพรรค
2 ผู้สมัครของพรรค ผู้บริหารพรรค
3 ความเชื่อทางการเมืองส่วนตัว หัวหน้าพรรค
4 หัวหน้าพรรค ความเชื่อทางการเมืองส่วนตัว
5 ผู้บริหารพรรค ผู้สมัครของพรรค
6 ชื่อเสียงพรรค ชื่อเสียงพรรค
  • ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี
1 คำแนะนำของสื่อ คำแนะนำของครอบครัว
2 คำแนะนำของผู้ที่ตนเองชื่นชอบ (ไม่ใช่บุคคลในคำตอบด้านบน) ผ่านทาง Social Media คำแนะนำของสื่อ
3 คำแนะนำของครอบครัว คำแนะนำของผู้ที่ตนเองชื่นชอบ (ไม่ใช่บุคคลในคำตอบด้านบน) ผ่านทาง Social Media
4 คำแนะนำของดาราและศิลปิน คำแนะนำของดาราและศิลปิน
5 คำแนะนำของเพื่อน คำแนะนำของเพื่อน

 

  1. ช่องทางได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
  • ช่องทางผ่านสื่อมวลชน ในการรับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ 18 – 25 ปี
1 Facebook ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Facebook ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
2 Facebook Page อื่นๆ Facebook Page อื่นๆ
3 สื่อโทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์
4 Website ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Website ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
5 Youtube ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Twitter ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
6 Youtube Youtube ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
7 [email protected] ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Twitter อื่นๆ
8 Website อื่นๆ Youtube
9 Application ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Instragram
10 Twitter ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Website อื่นๆ
11 หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ Instragram หน่วยงาน
12 Twitter อื่นๆ [email protected] ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
13 สื่อวิทยุ Application ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
14 E-mail ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
15 Instragram สื่อวิทยุ
16 Instragram หน่วยงาน E-mail ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
17 ข้อความผ่าน มือถือ SMS / MMS ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ ข้อความผ่าน มือถือ SMS / MMS ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
  • ช่องทางสื่อสารระหว่างคนในสังคม ในการรับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ 18-25 ปี
1 จากโพสต์บน Facebook ของเพื่อน การบอกเล่าของเพื่อน
2 จากโพสต์ บน Facebook ที่เพื่อนแชร์ จากโพสต์ บน Facebook ที่เพื่อนแชร์
3 การบอกเล่าของคนที่ทำงาน จากโพสต์บน Facebook ของเพื่อน
4 การบอกเล่าของเพื่อน จาก Twitter ที่เพื่อน Retweet
5 การบอกเล่าจากคนในครอบครัว การบอกเล่าจากคนในครอบครัว
6 จากเนื้อหาที่เพื่อน แชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ จาก Twitter ที่เพื่อนเขียนแล้ว Tweet
7 จากเนื้อหาที่เพื่อน เขียน แล้วแชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ การบอกเล่าของคนที่ทำงาน
8 จาก Twitter ที่เพื่อน Retweet จากเนื้อหาที่เพื่อน แชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
9 จาก Twitter ที่เพื่อนเขียนแล้ว Tweet จากเนื้อหาที่เพื่อน เขียน แล้วแชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
  1. ความรู้สึกหากมีการเลื่อนเลือกตั้งไปจาก พ.ค. 2562 ออกไป
อันดับที่ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ  18-25 ปี
1 เฉย ๆ / ไม่รู้สึกอะไร ไม่พอใจมาก
2 ไม่พอใจมาก เฉย ๆ / ไม่รู้สึกอะไร
3 ไม่พอใจ ไม่พอใจ
4 ดีใจมาก ดีใจมาก
5 ดีใจ ดีใจ
  1. ปัญหาปัจจุบันของประเทศไทย
อันดับ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ  18-25 ปี
1 ด้านยาเสพติด ด้านเศรษฐกิจ
2 ด้านจราจร ด้านยาเสพติด
3 ด้านเศรษฐกิจ ด้านจราจร
4 ด้านการกระจายรายได้ ด้านการศึกษา
5 ด้านเด็กและวัยรุ่น ด้านขยะ
6 ด้านการศึกษา ด้านการกระจายรายได้
7 ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเด็กและวัยรุ่น
8 ด้านขยะ ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
9 ด้านการพนัน ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ด้านการผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม
11 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการของรัฐ
12 ด้านสาธารณสุข ด้านการผังเมือง
13 ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ด้านการพนัน
14 ด้านสุขภาพของประชาชน ด้านสาธารณสุข
15 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสุขภาพของประชาชน
16 ด้านการให้บริการของรัฐ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
17 ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ

 

7. ปัญหาต่างๆ ที่รัฐบาลปัจจุบันสามารถแก้ไขได้

อันดับ กลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่อายุ  18-25 ปี
1 ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพของประชาชน
2 ด้านการกระจายรายได้ ด้านสาธารณสุข
3 ด้านขยะ ด้านการพนัน
4 ด้านการให้บริการของรัฐ ด้านการศึกษา
5 ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ ด้านขยะ
6 ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านจราจร
7 ด้านยาเสพติด ด้านปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8 ด้านเด็กและวัยรุ่น ด้านเด็กและวัยรุ่น
9 ด้านจราจร ด้านการกระจายรายได้
10 ด้านการศึกษา ด้านยาเสพติด
11 ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ด้านการให้บริการของรัฐ
12 ด้านการผังเมือง ด้านเศรษฐกิจ
13 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ
14 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
15 ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
16 ด้านสุขภาพของประชาชน ด้านการผังเมือง
17 ด้านการพนัน ด้านสิ่งแวดล้อม