fbpx

ผลสำรวจประชาชนหลังใช้บริการหน่วยราชการ “ไม่พอใจการแก้ไขหลังรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด”

1 Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนหลังใช้บริการหน่วยราชการ “ไม่พอใจการแก้ไขหลังรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความพึงพอใจจากการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ” ต่อ 31 หน่วยงานราชการ ภายใต้รายงานความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ 19 ด้าน ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการสำรวจทางช่องทางออนไลน์ และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า JobBKK และ Digital Business Consult

ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 26 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ จํานวน 6,963 คน ซึ่งประชาชนทั้งหมดจะตอบในเรื่องความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ 19 ด้าน ต่อ 31 หน่วยงานราชการ ใน 16 ประเภทของหน่วยงานราชการ หากผู้ทำสำรวจไม่เคยใช้บริการ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะไม่ถูกนับคะแนน

จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจจากการใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐในระดับพอใช้ได้ค่อนข้างพอใจ โดยประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คือ เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับคะแนนความถึงพอใจมากที่สุดและเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงมากที่สุดตามลำดับ

เรื่องที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการใช้บริการภาครัฐมากที่สุด คือ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ รองลงมาเป็นเรื่องความเรียบร้อยของสถานที่ และเรื่องความรู้ความชานาญของเจ้าหน้าที่

ส่วนในเรื่องที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการใช้บริการภาครัฐน้อยที่สุด คือ การแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที รองลงมาเป็นเรื่องระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม และเรื่องช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ผลสำรวจแสดงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนจากการใช้บริการในหน่วยงานภาครัฐ

อันดับ รายการประเมิน
1 เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2 สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ
3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงานและสามารถให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
5 มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ ที่เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการ
6 มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ
7 มีระบบการให้บริการที่โปร่งใส และมีความเสมอภาค
7 มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ และมีความสะดวกรวดเร็ว เช่น one stop service
9 มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย
10 ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
10 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น และมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
12 มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน
12 มี website ที่เข้าถึงได้ง่าย และสามารถเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานอื่นที่เป็นประโยชน์ได้
14 มีการประชาสัมพันธ์ผังลาดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน
14 การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ชัดเจน เหมาะสมและเข้าใจง่าย
16 มีตู้แสดงความคิดเห็น หรือ รับแบบประเมินการบริการ
17 มีช่องทางต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Webboard e-mail Facebook Instagram เป็นต้น
18 มีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว
19 การรับเรื่องร้องเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที