fbpx

เปิดผลสำรวจทัศนคติ CSR ค่ายสัญญาณโทรศัพท์ จากมุมผู้บริโภคทั่วไป vs มุมลูกค้า

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” ต่อ 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า และ Digital Business Consult

เมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกมิติแล้ว พบว่า AIS ได้รับคะแนนรวมสูงสุด รองลงมา TRUE, 3BB และ CAT ซึ่งได้คะแนนรวมอันดับที่ 2 – 5 ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่ได้คะแนนรวมอันดับสุดท้าย คือ  TOT

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกออกมาตามกลุ่มพบว่า อันดับมีความต่างกันระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคภาพรวมกับทัศนคติของกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ โดยอันดับที่ 1 ยังเป็น AIS แต่อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เป็น 3BB และ CAT อันดับที่ 4 คือ TRUE อันดับที่ 5 คือ DTAC อันดับที่ 6 คือ TOT

ทัศนคติของกลุ่มประชากรภาพรวมที่มีต่อ CSR ในบริษัทหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อันดับที่ 1        ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 2        TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 3        3BB : บริษัท ทริปเลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

อันดับที่ 4        DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 5        CAT : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 6        TOT : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ทัศนคติของกลุ่มลูกค้าที่ต่อ CSR ในบริษัทหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อันดับที่ 1        ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 2        CAT : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 3        3BB : บริษัท ทริปเลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

อันดับที่ 4        TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 5        DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 6        TOT : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

blank

สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมของรายงานได้ที่

[hide for=”!logged”]blank[/hide]

กรุณา ล็อคอิน ก่อนดาวน์โหลด

สำหรับการสำรวจดังกล่าวทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ จํานวนทั้งสิ้น 2,444 คน ซึ่งประชาชนทั้งหมดจะตอบทัศนคติในมุมมองด้าน CSR ทั้ง 6 มิติ ต่อทั้ง 41 บริษัท ใน 5 อุตสาหกรรมหลัก หากผู้ทำสำรวจไม่รู้จักบริษัท ไม่เคยใช้ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะไม่ถูกนับคะแนน บริษัท ในลักษณะของทัศนคติทั้ง 6 มิติอีกด้วย ซึ่งทั้ง 6 มิติ ประกอบด้วย

มิติที่ 1 : สินค้าหรือบริการของบริษัทมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

มิติที่ 2 : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

มิติที่ 3 : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล

มิติที่ 4 : ผู้บริหารมีจรรณยาบรรณ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

มิติที่ 5 : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

มิติที่ 6 : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนการจำแนกกลุ่มประชากรจะแบบออกมา เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

    1. กลุ่มลูกค้าของบริษัท
    2. กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
    3. กลุ่มที่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
    4. กลุ่มที่ไม่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมของรายงานได้ที่

[private role=”subscriber-only”]blank[/private]

กรุณา ล็อคอิน ก่อนดาวน์โหลด

เราเชื่อว่าพลังมวลชนจะช่วยพัฒนาประเทศเชิงโครงสร้างได้

1Like1Vote คือ หนึ่งในโครงการภายใต้การดูแล Digital Business Consult ร่วมกับ Bee Voice เสียงของผู้บริโภค จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป