แบบสอบถามภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม